Zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew

 

17 czerwca 2017 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uchwalona ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 poz. 1074) wprowadza m.in. szczególne reguły postępowania dotyczące usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących WŁASNOŚĆ OSÓB FIZYCZNYCH i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od dnia 17 czerwca 2017 r. istnieje OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA przez właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy w Radgoszczy, zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:
a) 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
b) 65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.


ZGŁOSZENIE powinno zawierać:
imię, nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo, rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości (formularz zgłoszeniowy dostępny w Urzędzie Gminy w Radgoszczy, pok. nr 3).

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik Urzędu Gminy dokona oględzin drzew. Drzewa będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od dnia oględzin, pod warunkiem, że Urząd nie wniesie sprzeciwu. Drzewa powinny zostać usunięte przed upływem 6 miesięcy od terminu przeprowadzenia oględzin, w innym wypadku konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew. Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Zgodnie z nowelizacją zezwolenie będzie trzeba uzyskać w przypadku usuwania drzew, których obwód na wysokości 5 cm od ziemi będzie przekraczał:
80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego,
65 cm – kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.