UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W dniu 3 października 2017 r. wpłynęła do Urzędu Gminy w Radgoszczy uproszczona oferta realizacji zadania publicznego od Stowarzyszenia „Otwarte Serce" Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Szczucinie. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 18 października 2017 r. osobiście lub pisemnie w Urzędzie Gminy w Radgoszczy pokój nr 20 (liczy się data wpływu uwag do Urzędu).

Podstawa prawna: art. 19a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016, poz. 1817).

Skan oferty: <pobierz>