Kocioł C.O. na sprzedaż

Utworzono: czwartek, 22, marzec 2018

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert kocioł C.O:

marka i typ: SAS typ SAS NWT
nr seryjny/rok produkcji: 8742/2010 r.
wymiary: 82 cm x 146 cm x 131,5 cm
nominalna moc cieplna: 78kW
pow. grzewcza kotła: 7,0 m2
rodzaj paliwa: paliwo stałe węgiel kamienny
cena minimalna: 7.250,00 zł + VAT

Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup kotła C.O". Termin składania ofert do 3 kwietnia 2018 r.  do godz. 1000, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pokojunr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.