Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radgoszczy

Utworzono: środa, 20, czerwiec 2018

ZARZĄDZENIE NR 48/2018

WÓJTA GMINY RADGOSZCZ

 z dnia 20 czerwca 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) Wójt Gminy Radgoszcz zarządza, co następuje:

§ 1

  1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radgoszczy.
  2. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Informacja o ogłoszeniu zostanie zamieszczona:

1) na stronie internetowej Urzędu Gminy w Radgoszczy,

2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Radgoszczy.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Ogłoszenie o konkursie: <pobierz>

Klauzula informacyjna: <pobierz>