Szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy

 

Wójt Gminy Radgoszcz informuje, że w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy /ogłoszonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach/ istnieje możliwość zgłaszania strat w uprawach polowych i działach specjalnych produkcji rolnej. W związku z powyższym prosimy zainteresowanych rolników o składanie w Urzędzie Gminy w Radgoszcz (pok. nr 3) pisemnych wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego.


Wniosek należy złożyć wraz z załącznikami. We wniosku należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty na rok 2018 składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie, (jeśli występuje).
Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć:
- Kserokopię wniosku o płatność bezpośrednią na rok 2018;
- Wydruk z Systemu Identyfikacji Zwierząt (IRZ) na dzień wystąpienia n.z.a;
- Mapka zawierająca numery ewidencyjne działek rolnych wraz z zaznaczonym obszarem i gatunkiem uszkodzonych upraw.
Zgłoszeń należy dokonać na formularzach opracowanych przez Małopolski Urząd Wojewódzki formularze do pobrania w Urzędzie Gminy Radgoszcz pok. nr 3 i Sołtysów Wsi.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Lupa