Ponad 14 mln zł na rozwój gminy - podsumowanie kadencji

Dobiega końca kadencja samorządu. Przedstawiamy Państwu jej podsumowanie, dotyczące prowadzonych w naszej gminie inwestycji oraz dokonanych zakupów. Zestawienie pokazuje, że nie zapomniano o żadnym sołectwie, w każdym powstały nowe obiekty, wszędzie wyremontowano drogi. W latach 2015-2018 (ten okres obejmuje podsumowanie) na prace inwestycyjne oraz zakupy majątkowe wydaliśmy ponad 14 milionów 100 tysięcy złotych. Nieco ponad połowę tej kwoty, ponad 7 milionów 200 tys. zł, przeznaczyliśmy na inwestycje drogowe.

Nawierzchnie asfaltowe położone zostały na odcinkach o łącznej długości niemal 12,5 kilometra. Dane te nie obejmują remontów bieżących, zakupu kruszywa i żużlu, napraw przepustów i odmulania rowów. Te wydatki przedstawiamy osobno.

Co istotne, samorząd bardzo skutecznie zabiegał o wsparcie naszych zamierzeń z różnorakich źródeł zewnętrznych — programów rządowych i ministerialnych, funduszy województwa małopolskiego, pieniędzy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i innych. Efekty są widoczne. Poniżej przedstawiamy nasze gminne wydatki inwestycyjne w rozbiciu na poszczególne lata.

2015


W roku 2015 główny nacisk położyliśmy na remonty i modernizacje dróg. Nowe nawierzchnie pojawiły się na odcinkach o łącznej długości ok. 6,5 kilometra.
Najkosztowniejszym zadaniem tego zakresu był kompleksowy remont ulicy Dworskiej w Luszowicach. W sumie wydaliśmy na niego blisko 1 milion 59,5 tys. zł. Zmodernizowano odcinek o długości ponad 2,1 kilometra.
W Smykowie przeprowadziliśmy remont ulicy Krótkiej. Modernizacja liczącego ok. 800 metrów odcinka kosztowała ponad 437,3 tys. złotych. Na ulicy Długiej, w tej miejscowości, za blisko 44 tys. zł, wykonano remont nawierzchni asfaltowej i skrzyżowania.

Inwestycję tę kontynuowano w kolejnym roku.
Ponad 726,1 tys. złotych wydaliśmy na modernizację ulicy Pańskiej w Małcu. Nowa nawierzchnia położona została na odcinku mającym ponad 1,5 kilometra.
W Zdżarach kontynuowano modernizację drogi transportu rolnego „Granica". Drugi etap inwestycji oraz prace uzupełniające kosztowały prawie 276,7 tysięcy złotych.
Blisko 953,2 tys. złotych kosztowała nas inwestycja na ulicy Zdrojowej w sołectwie Radgoszcz III. Obejmowała ona korektę przebiegu drogi, a przede wszystkim odbudowę mostu na rzece Dęba.

Przykładowe inwestycje kadencji 2015-2018

Wybrane inwestycje kadencji 2015-2018


Znacząco poprawił się także stan ulicy Granicznej. Za prawie 44,4 tys. złotych wykopano tu rowy przydrożne, wykarczowano i wywieziono zarastające je pnie, wysypano kruszywo.
W sołectwie Radgoszcz II wyremontowana została, na odcinku o długości 1,2 kilometra, ulica Topolowa. Wydaliśmy na to ok. 592,7 tys. złotych.
W Radgoszczy, za ponad 35,8 tys. złotych, wykonano nawierzchnię asfaltową na odcinku ulicy Leśnej, przeprowadzono też prace remontowe przy ulicy Szczucińskiej na drodze „na Marka Kopię" (koszt — 16 tys. zł).


Nasz samorząd wsparł także finansowo, prowadzoną przez powiat dąbrowski, przebudowę chodnika przy drodze Dąbrowa Tarnowska — Radomyśl. Przeznaczyliśmy na ten cel blisko 57,7 tys. złotych.
W roku 2015 wybudowane zostały dwa place rehabilitacyjno-rekreacyjne przy „Orlikach" — w Radgoszczy i Luszowicach. Ten pierwszy kosztował 74,7 tys. złotych, drugi — prawie 77,5 tys. zł.


Jednostka OSP w Zdżarach otrzymała pierwszy w swej historii samochód ratowniczo-gaśniczy. Jego zakup samorząd gminny dofinansował kwotą 120 tys. złotych.
Bardzo poważne wydatki — przekraczające 1 milion 189,3 tys. zł wiązały się z realizacją projektu „Zakup i montaż mikroinstalacji prosumenckich na wybranych obiektach z terenu gminy Radgoszcz". Jego efektem było wyposażenie szkoły w Luszowicach oraz przedszkola, żłobka i całorocznego krytego placu zabaw w Radgoszczy w instalacje pozwalające na znaczące obniżenie zużycia energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła). Z projektu skorzystało też 30 gospodarstw indywidualnych, w których zamontowano instalacje fotowoltaiczne.

Około 298,6 tys. złotych wydaliśmy na prace związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Większość tej sumy (ponad 270,6 tys. zł) pochłonęła rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Radgoszczy oraz sieci wodociągowej w Radgoszczy i Smykowie. Prace z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej wykonano także przy ulicach Górki i Mickiewicza, a sieci kanalizacyjnej — przy ulicy Kopernika.
Do działań z tego zakresu należy doliczyć jeszcze zakup sprzętu do obsługi gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy. Wydaliśmy na niego ponad 265,4 tys. złotych.


2016


Najkosztowniejszą inwestycją roku 2016 była odbudowa oraz kompleksowy remont drogi „na Radziakową" w Radgoszczy. Łącznie na przeprowadzone, na odcinku o długości prawie 1 kilometra 350 metrów, prace wydaliśmy blisko 813,1 tys. złotych.

W Smykowie kontynuowane były roboty remontowe na ulicy Długiej. Tym razem prowadzono je na odcinku o długości ponad 800 metrów, kosztowały prawie 474,7 tys. zł.
Na remont drogi gminnej od ulicy Szczucińskiej „na Stanisława Potoka" wydaliśmy prawie 336,7 tys. złotych.


Remont drogi transportu rolnego — ulicy Kopernika — w sołectwie Radgoszcz II, na odcinku ponad 400 metrów, kosztował około 192,3 tys. zł. Prawie 23,9 tys. złotych przeznaczyliśmy dodatkowo na prace zabezpieczające na — znajdującym się na tej ulicy — moście przez rzekę Upust. Na remont ulicy Kościelnej wydaliśmy ponad 15,9 tys. złotych.
W Luszowicach wybudowane zostały chodniki za 70 tysięcy złotych. 20 tys. przeznaczyliśmy na inwestycje prowadzone samodzielnie (m.in. ciąg pieszy na placu św. Józefa).

50 tysięcy przekazaliśmy powiatowi, w formie dotacji, na budowę chodnika (wraz z odwodnieniem) przy drodze powiatowej w centrum Luszowic, w kierunku Smykowa.
Z kolei prawie 64,6 tys. złotych wynosiło dofinansowanie naszego samorządu do budowy ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej Dąbrowa Tarnowska — Radomyśl przy ulicy Orzeszkowej w Radgoszczy.
Rejestr zadań tego typu kończy chodnik w sołectwie Radgoszcz II, na który wydaliśmy 8 tys. zł.

Przykładowe inwestycje kadencji 2015-2018

Wybrane inwestycje kadencji 2015-2018


W roku 2016 rozpoczęła się przebudowa i rozbudowa budynku OSP Luszowice. Zakres obejmował prace zmierzające do dostosowania zespołu kuchennego i sanitarnego do obowiązujących wymogów. Koszt — ponad 44,5 tys. złotych.
Kończyliśmy natomiast modernizację, należącego niegdyś do GS, budynku przy ulicy Witosa w Radgoszczy, w którym dziś możemy korzystać z profesjonalnie wyposażonego ośrodka rehabilitacji. Na prowadzone wówczas prace przeznaczyliśmy blisko 145 tys. zł.


Dostawa i montaż urządzeń si-łowni plenerowej na placu przy Szkole Podstawowej w Zarzeczu Dużym kosztowała nas 20 tys. zł, a odbudowa schodów skarpowych na zbiorniku retencyjnym Poręby-Narożniki — blisko 38,5 tys. zł.

2017

W ubiegłym roku rozpoczęliśmy remont boiska sportowego z bieżnią i ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Radgoszczy oraz przebudowę boiska do piłki nożnej w Małcu. Pierwsze etapy prac kosztowały nas łącznie ponad 437 tys. złotych (w Radgoszczy — blisko 221,9, w Małcu — ponad 215,2 tys. zł).


Niewiele mniej, bo ponad 415,5 tys. zł, wydaliśmy na realizację programu ograniczenia niskiej emisji. Dzięki dofinansowaniu z tego źródła w gminie zdemontowano 53 stare piece węglowe, zastępując je kondensacyjnymi kotłami gazowymi, piecami na ekogroszek i kotłami na biomasę.
Kontynuowano przebudowę i rozbudowę budynku OSP w Luszowicach. W 2017 roku rozpoczęła się dobudowa garażu (wykonano fundamenty), zrobiono instalacje elektryczne i przeprowadzono prace w zakresie dostosowania zespołu kuchennego i sanitarnego. Łącznie wydaliśmy na to prawie 113,8 tys. złotych.

Druhowie z OSP Luszowice cieszyć się mogli nowym samochodem. strażackim. Nasz samorząd dofinansował jego zakup kwotą 125 tys. złotych.
Prawie 108,7 tys. zł kosztował remont parkingu przy skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Kościelnej w sołectwie Radgoszcz II. Wyremontowana została także, na odcinku o długości ponad 500 metrów, droga transportu rolnego od ulicy Witosa do ulicy Mickiewicza. Koszt — ponad 179,8 tys. zł.
Przebudowano drogę transportu rolnego — ulica Spokojna „na Panka" w Zdżarach. Wydaliśmy ponad 122,1 tys. złotych.

Blisko 633,5 tys. złotych kosztowała z kolei modernizacja drogi gminnej — ul. Jagiellońska „na Sośninę" w Radgoszczy. Prace wykonano na odcinku przekraczającym 1,2 kilometra.
Kwotą 132,4 tys. zł dofinansowaliśmy prace remontowe na przebiegających przez naszą gminę drogach powiatowych. Prawie 79,9 tys. zł przekazaliśmy na budowę chodnika w Luszowicach, blisko 52,5 tysiąca na budowę ścieżki pieszo-rowerowej w Radgoszczy.


Około 39,6 tys. zł wydaliśmy na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej. Prace wykonane zostały w Luszowicach — na ulicach Dworskiej i Krótkiej. W tej samej miejscowości, na ulicy Witosa, rozbudowano sieć wodociągową z przyłączami do budynków. Koszt — ponad 18,4 tys. złotych.


Nasz samorząd zakupił również, zamontowane na przyczepie samochodowej, urządzenie wysokociśnieniowe do udrażniania i czyszczenia rur sanitarnych. Przeznaczyliśmy na to prawie 64,3 tys. złotych.

2018


W mijającym roku do użytku oddane zostały boiska sportowe w Małcu i Radgoszczy. Przeprowadzono drugie, finalne etapy obu inwestycji. W Małcu za ponad 595,8 tys., a w Radgoszczy za ponad 647,6 tys. złotych wykonano ogrodzenie, piłkochwyty i roboty brukarskie, położono nawierzchnie i zamontowano wyposażenie boisk.
Prawie 150 tysięcy złotych wydaliśmy na utworzenie otwartych stref aktywności (m.in. siłownie plenerowe i miejsca wypoczynku) w Smykowie i sołectwie Radgoszcz III.

W Smykowie prowadzona jest także przebudowa Domu Ludowego, w którym powstanie Klub Senior+. Zaplanowane na ten rok wydatki to ponad 164,1 tys. złotych.

Przykładowe inwestycje kadencji 2015-2018

Wybrane inwestycje kadencji 2015-2018


Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Zdżarach kosztowały prawie 17 tys. złotych, a prace związane z utworzeniem w sołectwie Radgoszcz III placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z naszej gminy — ponad 77 tys. złotych.
Kontynuujemy przebudowę budynku OSP w Luszowicach. Na roboty inwestycyjne związane m.in. z planowanym utworzeniem Centrum Kultury i Integracji Społeczności Wiejskiej przeznaczyliśmy łącznie blisko 120,2 tys. złotych.

Prowadzone były również prace na parkingu przy skrzyżowaniu ulic Akacjowej i Kościelnej w sołectwie Radgoszcz II, kosztowały prawie 54,8 tys. złotych.
143,5 tysiąca złotych to z kolei wydatki związane z remontem drogi transportu rolnego — ulicy Zadębie w Radgoszczy (odcinek o długości ponad 500 metrów).
Remont ulicy Cichej w Radgosz-czy to 415,8 tys. złotych. Prace zostaną zakończone w tym roku.

W październiku zakupiona została koparka-ładowarka Hidromek HMK 102B dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Profesjonalny pojazd kosztował 375 tys. 150 złotych. Będzie wykorzystywany podczas prowadzonych w naszych miejscowościach prac, tak więc szybko „zapracuje na siebie".

Przedstawione powyżej zestawienie nie obejmuje wydatków związanych z bieżącymi remontami gminnych dróg, zakupem kruszywa, żużlu oraz naprawą przepustów. W mijającej kadencji nasz samorząd przeprowadził prace warte ok. 200 tys. zł. Wykonywano je we wszystkich miejscowościach, z reguły w ramach funduszu sołeckiego. W każdym sołectwie systematycznie odmulano również rowy. Roboty prowadzone były na dużą skalę — na odcinkach o łącznej długości blisko 45 kilometrów! W latach 2015-2018 wydaliśmy na to 246 tysięcy złotych.