Twoja Szansa na Przedsiębiorczość - informacja o naborze

 

PODKARPACKA AGENCJA KONSULTINGOWO-DORADCZA SP. Z O. O. OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW DO PROJEKTU ,,Twoja szansa na przedsiębiorczość" - powiat dąbrowski. Celem głównym projektu jest udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci:

- dostarczenie wiedzy nt. uruchomienia działalności gospodarczej. (udzielenie wsparcia szkoleniowo doradczego),

- umożliwienie pokrycia kosztów utworzenia firmy dotacja w wysokości 29 000,00 zł

- dostarczenie wiedzy nt. prowadzonej działalności gospodarczej (udzielenie wsparcia pomostowego doradczego).

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku powyżej 30 lat i więcej zamieszkujące/uczące się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na obszarze subregionu Tarnowskiego woj. małopolskiego (powiaty: m. Tarnów, tarnowski, brzeski, dąbrowski) zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące kryteria:

  • wiek 30 lat i więcej
  • pozostające bez pracy tj. bierne zawodowo lub bezrobotne (nie trzeba być zarejestrowanym w Urzędzie Pracy!)
  • zamieszkujące lub uczące się na terenie subregionu tarnowskiego tj. miasta Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:

osoby powyżej 30 roku życia
osoby bezrobotne
osoby niepełnosprawne
osoby o niskich kwalifikacjach
kobiety

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób. Proces rekrutacji trwa od 28.03.02019 do 10.04.2019

Dokumenty rekrutacyjne można złożyć od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00:

- osobiście w Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska

ul. Oleśnicka 3, telefon: 517 878 962

- za pośrednictwem poczty (listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) lub kuriera, na adresy :

Punkt Obsługi Dąbrowa Tarnowska

ul. Oleśnicka 3,

Szczegółowe informacje o warunkach udziału w projekcie można uzyskać na stronie internetowej: www.twojaszansa.pakd.pl

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY