Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu otwartego dla Poddziałanie 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłoszonego w dniu 27.03.2019 (nr naboru: RPMP.10.01.03-IP.01-12-008/19).
Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 2017 o zmianie ustawy z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, Gmina Radgoszcz, 33-207 Radgoszcz Pl. Św. Kazimierza 7-8, ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Dokumentacja: <pobierz>