Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) Wójt Gminy Radgoszcz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę: <pobierz>

Kocioł C.O. na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert kocioł C.O:

marka i typ: SAS typ SAS NWT
nr seryjny/rok produkcji: 8742/2010 r.
wymiary: 82 cm x 146 cm x 131,5 cm
nominalna moc cieplna: 78kW
pow. grzewcza kotła: 7,0 m2
rodzaj paliwa: paliwo stałe węgiel kamienny
cena minimalna: 7.250,00 zł + VAT

Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup kotła C.O". Termin składania ofert do 3 kwietnia 2018 r.  do godz. 1000, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pokojunr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.

Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Małec – etap II - OGRODZENIA, PIŁKOCHWYTY i ROBOTY BRUKARSKIE

Dokumentacja: <pobierz>

I odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Luszowice

Dokumentacja: <pobierz>