Kocioł C.O. na sprzedaż

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert kocioł C.O:

marka i typ: SAS typ SAS NWT
nr seryjny/rok produkcji: 8742/2010 r.
wymiary: 82 cm x 146 cm x 131,5 cm
nominalna moc cieplna: 78kW
pow. grzewcza kotła: 7,0 m2
rodzaj paliwa: paliwo stałe węgiel kamienny
cena minimalna: 7.250,00 zł + VAT

Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup kotła C.O". Termin składania ofert do 3 kwietnia 2018 r.  do godz. 1000, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Bliższe informacje można uzyskać w pokojunr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.

Przebudowa boiska do piłki nożnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Małec – etap II - OGRODZENIA, PIŁKOCHWYTY i ROBOTY BRUKARSKIE

Dokumentacja: <pobierz>

I odpowiedzi na pytania do SIWZ: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Luszowice

Dokumentacja: <pobierz>

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Gmina Radgoszcz, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z póżn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2018 r.: <pobierz>