Konkurs ofert - samochód ciężarowy – śmieciarka

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert samochód ciężarowy – śmieciarkę za cenę minimalną: 17.000,00 zł + VAT. Oferty z proponowaną ceną zakupu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem ,,Oferta na zakup samochodu ciężarowego – śmieciarki".

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Termin składania ofert do 9 grudnia 2016 r. do godz. 1000, oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.

Ogłoszenie - do sprzedaży betonowe podkłady kolejowe

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży betonowe podkłady kolejowe w ilości 4000 szt. – za cenę 5,00zł. + VAT/1 szt. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Oferty na zakup można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137. Przedmiot ogłoszenia będzie sprzedawany według kolejności wpływu wniosków. Termin składania ofert do 30 listopada 2016 r. do godz. 15

Remont drogi gminnej od ul. Szczucińskiej na Potoka Stanisława (dz. nr 2229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 0+425

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont drogi gminnej ul. Długa (K180230) w miejscowości Smyków w km 1+700 – 2+510 wraz z remontem przepustu w km 2+006

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>