W dniu 12.04.2023 r. Gmina Radgoszcz podpisała umowę na realizację inwestycji pn.  „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Radgoszcz – etap I”  w ramach  Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Wartość dofinansowania: 1 557 701,70 zł.

Całkowita wartość zadania: 1 639 686,00 zł.

Opis zadania:

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Radgoszcz obejmująca:

  • budowę mostu w Luszowicach w ciągu drogi gminnej ul. Dębowa razem z niezbędnymi dojazdami i wraz z przebudową pasa drogi gminnej ul. Dębowa.

 

W ramach zakresu rzeczowego inwestycji przewiduje się odbudowę z jednoczesnym podniesieniem nośności obiektu mostowego, poprawienie bezpieczeństwa ruchu poprzez doprowadzenie parametrów obiektu wraz z dojazdami do wartości normatywnych oraz zastosowanie wymaganych przepisami szczegółowymi urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Projekt przewiduje także umocnienie brzegów i dna potoku Upust na długości 10 m przed mostem i 15 za mostem (konstrukcje siatkowo – kamienne na skarpach koryta potoku) oraz wykonanie gurtów betonowych „zamykających” konstrukcje siatkowo – kamienne od strony dolnej i górnej wody.

Szczegółowy zakres robót obejmuje:

  • wprowadzenie tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas trwania budowy,
  • wycinka drzew i krzewów w zakresie kolidującym z projektowanymi robotami,
  • zdjęcie warstwy humusu w zakresie kolidującym z projektowanymi robotami,
  • rozbiórka dojazdów do obiektu na odcinku od km 0+002.90 do km 0+084.33,
  • rozbiórka istniejącego mostu,
  • przebudowę odcinka drogi (dojazdów do mostu) na długości łącznie 81.43 m, tj. od km 0+002.90 do km 0+084.33. Projekt zakłada wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nośności jak dla ruchu KR – 3, dostosowanie geometrii pionowej i poziomej do wymagań dla dróg klasy L,
  • remont nawierzchni ul. Dworskiej od km 1+87.00 do km 2+020.60 (rejon skrzyżowania z ul. Dębową),
  • budowę nowego mostu do nośności odpowiadającej klasie „B” wg PN-85/S-10030,
  • wykonanie umocnień brzegów koryta potoku Upust w rejonie mostu.