Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu dokumentu: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Radgoszcz. Celem konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat ww. dokumentu. Diagnoza będzie stanowiła podstawę do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030. Konsultacje społeczne przeprowadzone są w terminie od dnia 10.08.2022 r. do dnia 26.08.2022 r.


Zbieranie uwag i wniosków przebiegać będzie w formie papierowej oraz elektronicznej:
• z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@radgoszcz.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza Radgoszcz”.
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33–207 Radgoszcz z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza Radgoszcz”.
c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Formularz konsultacyjny oraz Diagnoza wraz z załącznikami dostępne są od dnia 10.08.2022 r.:
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy w sekretariacie;
• w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radgoszczy (www.bip.malopolska.pl/ugradgoszcz) i na stronie internetowej gminy.

Pobierz: Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Radgoszcz

Pobierz: Formularz zgłaszania uwag


Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz w związku z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) Rada Gminy Radgoszcz przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/237/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów.

Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Gminy w Radgoszczy przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Radgoszcz. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy Radgoszcz i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 24.07.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Radgoszczy.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów.