Realizacja Programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w 2021 roku

 

Gmina Radgoszcz podpisała umowę z Wojewodą Małopolskim o dotację środków finansowych w 2021r.  w  formie dotacji celowej w kwocie 121 958 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gminy związanego z realizacją wieloletniego programu rządowego „Posiłek w domu i w szkole”.

Całkowity koszt zadania to kwota 146 349,60 zł (80% środków to dotacja z budżetu  państwa,  20% środki własne gminy).

Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności w szczególności:

–  dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej

–  dzieciom do czasu ukończenia szkoły podstawowej lub ponadgimnazjalnej

– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art.7 ustawy o pomocy społecznej.

W myśl art.7 ustawy o pomocy społecznej udziela się pomocy osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 przesłanki obligatoryjnego udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

11) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

12) alkoholizmu lub narkomanii;

13) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

14) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Pomoc w formie posiłku lub zasiłku  przysługuje rodzinom i osobom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę nie przekracza 150% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. kwoty 792,00 zł, a w przypadku osoby samotnej 1051,50 zł.

Realizatorem programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy.