W dniu 20.10.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej 180248 K (ul. 600-lecia Luszowic) w km od 0+025 do km 0+380 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+027 w miejscowości Luszowice, Gmina Radgoszcz” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 480 606,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 625 337,90 zł.

Zakres inwestycji obejmuje budowę chodnika prawostronnego na odcinku od Placu Św. Józefa do Przedszkola Publicznego, kanalizacji deszczowej oraz przejścia dla pieszych wraz z oznakowaniem.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu poprzez budowę chodnika wraz z przejściem dla pieszych. Projekt jest skierowany głównie do mieszkańców Luszowic oraz dzieci i pracowników Przedszkola Publicznego w Luszowicach.