W dniu 10.08.2023 r. została podpisana umowa o dofinansowanie realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 4331110 ul. Równoległa w km od 0+000 do km 0+476 w miejscowości Luszowice, Gmina Radgoszcz” ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania: 319 185,00 zł.

Całkowita wartość inwestycji: 403 226,89 zł.

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni drogi gminnej ul. Równoległa w Luszowicach o długości 476 mb poprzez uzupełnienie i zagęszczenie warstwy podbudowy zasadniczej kruszywem łamanym, wykonanie warstw bitumicznych oraz poboczy drogi. Celem projektu jest umożliwienie lepszego połączenia komunikacyjnego oraz poprawa warunków dojazdu do pól i posesji mieszkalnych. Projekt jest skierowany głównie do mieszkańców Luszowic oraz wszystkich osób korzystających z remontowanego odcinka drogi.