DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Nazwa zadania: „Dofinansowanie miejsc opieki w żłobku”

W dniu 27.10.2021 r. zawarta została umowa o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Całkowita wartość zadania wynosi 889 140,00 zł, a kwota przyznanego dofinansowania 61 560,00 zł.

Zadanie polega na zapewnieniu funkcjonowania 57 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, utworzonych przy udziale środków finansowych z wcześniejszych edycji Programu MALUCH  w Żłobku Publicznym w Radgoszczy.