Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 3 grudnia 2019 roku w sprawie sprostowania oznaczenia nieruchomości w wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dni 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź.zm.) Wójt Gminy Radgoszcz zarządza co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 90/2019 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 14 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości należących do zasobu mienia komunalnego Gminy Radgoszcz przeznaczonych do oddania w dzierżawę prostuję błąd pisarski w kolumnie tabeli – oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz ewidencji gruntów w ten sposób,
że oznaczenie:

działki Nr 2776 zmienia się na działkę Nr 2976

działki Nr 2548 zmienia się  na działkę Nr 3548

działki Nr 29990/4 zmienia się na działkę Nr 2990/4

§ 2

Zarządzenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Radgoszczy, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej urzędu gminy Radgoszcz. Informacja o zarządzeniu zostaje ogłoszona w prasie lokalnej.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Inne wpisy