Nasza gmina wyróżnia się w powiecie pod względem atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej. Do referatu do spraw budownictwa w ostatnich latach wpływa co roku około stu i więcej wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego (rozbudowa kanalizacji, wodociągów, dróg, oświetlenia etc.). – Rozwój naszej gminy cieszy, ale i wiąże się z wyzwaniami.  Przede wszystkim mam na myśli konieczność gruntownej modernizacji oczyszczalni ścieków, która jest przestarzała, mocno wyeksploatowana i niewydolna, biorąc pod uwagę stale rosnące potrzeby – podkreśla wójt Marek Lupa. Dobrą wiadomością dla mieszkańców oraz inwestorów jest fakt, że gmina pozyskała potężne wsparcie finansowe na realizację tak kosztownego przedsięwzięcia, jakim jest budowa, przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków.

Jak już informowaliśmy, kilka tygodni temu podpisano umowę z wykonawcą I etapu inwestycji. Gmina pozyskała na realizację zadania dofinansowanie z Polskiego Ładu w wys. 6,5 mln zł przy całkowitej wartości zadania wynoszącej prawie 7 mln zł. – Nasze potrzeby są znacznie większe, dlatego w kolejnej edycji Polskiego Ładu złożyliśmy wniosek o dofinansowanie II etapu. Dzięki olbrzymiemu wsparciu ze strony posła Wiesława Krajewskiego udało się zdobyć 6,9 mln zł, co daje razem 13,4 mln zł dofinansowania. To otwiera przed naszą gminą nowe możliwości

Zestawienie dot. decyzji o warunkach zabudowy i o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Warto dodać, że gmina Radgoszcz jest jedyną w powiecie dąbrowskim, w której odnotowano wzrost ludności na przestrzeni lat 2017-2021. Tak wynika z analizy zawartej w dokumencie „Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Powiatu Dąbrowskiego”.

Inne wpisy