Kwalifikacja wojskowa dla powiatu dąbrowskiego przeprowadzana będzie w okresie od 24 kwietnia do 17 maja 2023 r, w  Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. Szpitalnej 1, (budynek, w którym mieści się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, II piętro). Mężczyznom podlegającym zgłoszeniu z terenu gminy Radgoszcz wyznaczono termin w dniach 2425 kwietnia. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają osoby urodzone w 2004 roku – jako rocznik podstawowy – oraz osoby urodzone w latach 1999 – 2003, jeżeli do tej pory nie dopełniły tego obowiązku tzw. roczniki starsze oraz wezwane grupy kobiet.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji zobowiązana jest posiadać ze sobą:

  1. dowód osobisty lub inny dokument pozwalający  na ustalenie tożsamości,
  2. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki albo posiadane  kwalifikacje  zawodowe,
  3. posiadaną dokumentację medyczną, w  tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w  okresie 12 miesięcy przed  dniem stawienia się do  kwalifikacji wojskowej (dotyczy osób z problemami zdrowotnymi).

 

W przypadku, gdy osoba z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta do dnia, w którym jest obowiązana stawić się do kwalifikacji wojskowej, wójt wyznacza tej osobie inny termin. W takim przypadku należy przedstawić dokument potwierdzający niemożność realizacji obowiązku w wyznaczonym poprzednio dniu.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny – w celu przymuszenia do zgłoszenia się – zarządza się przymusowe doprowadzenie przez policję lub nakłada grzywnę w  trybie przepisów o  postępowaniu egzekucyjnym w  administracji (art. 59 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem, przed właściwą komisją lekarską lub szefem wojskowego centrum rekrutacji,  albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, oraz odmowa poddaniu się badaniom lekarskim podlegają karze ograniczenia wolności albo grzywny (art. 681 pkt 1 i 3 powołanej wyżej ustawy).

Inne wpisy