W dniach 10–26.08.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Radgoszcz. Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących jego zapisów. Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 10.08.2022 r. do dnia 26.08.2022 r. w formie zbierania uwag i wniosków w wersji papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:


a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urzad@radgoszcz.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – Diagnoza Radgoszcz”.

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33–207 Radgoszcz z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – Diagnoza Radgoszcz”.

c) bezpośrednio do sekretariatu w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy w godzinach pracy Urzędu.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy Radgoszcz, dostępne były od 10.08.2022 r.:

– w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy w sekretariacie;

– wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radgoszczy (www.bip.malopolska.pl/ugradgoszcz) i na stronie internetowej gminy
(www.radgoszcz.pl)

Inne wpisy