Kwalifikacja wojskowa dla powiatu dąbrowskiego przeprowadzana będzie w okresie od 6 do 21 lutego 2020 r, w  Dąbrowie Tarnowskiej ul. J. Piłsudskiego 33 – budynek Powiatowego Urzędu Pracy (II piętro, pokój 22). W tym roku w pierwszym dniu prac Powiatowej Komisji Lekarskiej tj. 6 lutego obowiązek zgłoszenia wyznaczono kobietom z terenu całego powiatu, natomiast mężczyznom podlegającym zgłoszeniu z terenu gminy Radgoszcz wyznaczono termin w dniach 7 i 10 lutego. Dzień rezerwowy (ostatni dzień prac PKLek.) przypada na 21 lutego.

Obowiązkowi zgłoszenia do kwalifikacji w 2020 roku z terenu gminy Radgoszcz podlegają osoby urodzone w 2001 roku tzw. rocznik podstawowy oraz osoby urodzone w latach 1996 – 2000, jeżeli do tej pory nie dopełniły tego obowiązku tzw. roczniki starsze.

W stosunku do osób z roczników starszych nie będą stosowane żadne sankcje. Informację tę należy traktować, jako zachętę do uregulowania niedopełnionego do tej pory obowiązku, ponieważ może to mieć wpływ np. na stosunek przyszłego pracodawcy w chwili ubiegania się o pracę. Zachęcamy do skorzystania z faktu działania Powiatowej Komisji Lekarskiej w podanym terminie i załatwienia sprawy.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji zobowiązana jest posiadać ze sobą

  1. Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości.
  2. Aktualną fotografię o  wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy.
  3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki albo posiadane  kwalifikacje zawodowe.
  4. Posiadaną dokumentację medyczną, w  tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w  okresie dwunastu miesięcy przed  dniem stawienia się do  kwalifikacji wojskowej (dotyczy osób z problemami zdrowotnymi).
  5. Dokument potwierdzający przyczyny niestawienia  się do  kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do  kwalifikacji wojskowej w  terminie określonym  w wezwaniu nie było możliwe.

Szczegółowe wymagania dotyczące zgłoszenia do kwalifikacji zawarte są  w imiennych wezwaniach skierowanych do każdej z osób podlegających obowiązkowi zgłoszenia.

W uzasadnionych przypadkach spowodowanych wyjątkowymi zdarzeniami losowymi istnieje możliwość – po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Gminy w Radgoszczy (pok. Nr 8 lub telefonicznie 14 641 41 39 wew. 114) – zgłoszenia się do kwalifikacji w innym ustalonym terminie.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień zarządza przymusowe doprowadzenie przez policję lub nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w  celu przymuszenia do zgłoszenia się do kwalifikacji wojskowej w  trybie przepisów o  postępowaniu egzekucyjnym w  administracji.

Fot. WKU w Tarnowie

Inne wpisy