Za nami ostatnia sesja Rady Gminy, która była również okazją do przekazania podziękowań za pracę na rzecz naszej gminy. Podsumowanie pracy Rady:

W kadencji 2018-2024 Rada Gminy Radgoszcz odbyła 55 sesji, w tym 12 nadzwyczajnych zwołanych na wniosek Wójta Gminy, na których podjęła 356 uchwał. Radni gminy złożyli 56 pisemnych interpelacji .

Komisja Rewizyjna Rady Gminy odbyła 43 posiedzenia. Na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2023 r. w ramach planu kontroli Komisja Rewizyjna przeprowadziła badanie gospodarki finansowej i sposobu naliczania cen przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki w ostatnim okresie rozliczeniowym. Komisja Rewizyjna podjęła 19 wniosków.

Natomiast komisje stałe: Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego i Oświaty, Kultury, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych odbyły po 37 posiedzeń.

Komisja Budżetu podjęła 14 wniosków, a Komisja Oświaty 51.

Komisja Oświaty, Kultury, Porządku Publicznego i Spraw Socjalnych na posiedzeniach zajmowała się m.in. tematyką analizy funkcjonowania oświaty, działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Radgoszczy, funkcjonowaniem Gminnego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Radgoszczy i bezpieczeństwem na terenie gminy.

Wprowadzona do przepisów ustrojowych samorządu ustawą z 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła 24 posiedzenia i rozpatrzyła: 6 skarg, 8 wniosków i 12 petycji. Komisja rozpatrzyła również uzupełnienia do petycji i pisma – uwagi i zgłoszenia mieszkańców, które wpłynęły do Rady Gminy Radgoszcz.

W dniu 29 grudnia 2018 r. na uroczystej sesji Rady Gminy nadano Ks. Prałatowi Stanisławowi Gawędzie tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Radgoszcz.

24 marca 2019 r. odbyły się wybory sołtysów i członków Rad Sołeckich na terenie gminy. Sołtysami sołectw wybrani zostali: w Radgoszczy I Pan Marek Powroźnik, w Radgoszczy II Pan Eugeniusz Stanek, w Radgoszczy III Pan Ryszard Wąż, w Małcu Pan Bogdan Machnik, w Luszowicach Pan Józef Foszcz, w Smykowie Pan Stanisław Żurawski i w Żdżarach Pani Alicja Madej.

Na sesji Rady Gminy w dniu 2 sierpnia 2019 r. została powołana doraźna Komisja do spraw opracowania Statutu Gminy Radgoszcz. Statut został uchwalony na sesji w dniu 12 grudnia 2019 r.

Od 2018 r. Wójt przedstawiał co roku do 31 maja Radzie Gminy raport o stanie gminy obejmujący podsumowanie działalności jednostki w roku poprzednim, w szczególności realizację programów, strategii i uchwał Rady. Na jego podstawie Rada Gminy przeprowadzała głosowania nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania i absolutorium.

Wójt Gminy wydał w poszczególnych latach następującą liczbę zarządzeń:

w 2018 r. – 118, w 2019 r. – 115, w 2020 r. – 90, w 2021 r. – 115, w 2023 r. – 116 i w 2024 r. do dnia 29 marca 2024 r. – 22 zarządzenia.

 

Inne wpisy