I wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz informuje, 13 października 2022 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR (Dz.U. z 2022 poz. 2117). Zgodnie z ww. rozporządzeniem:

1) gospodarstwa rolne, które zostały poszkodowane w 2022 r. przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę, mogą ubiegać się o pomoc finansową dla rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej;

2) wysokość pomocy udzielonej przez powiatowe biura ARiMR będzie wynosiła do:

– 10 000 zł, w przypadku gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej produkcji rolnej;

– 5 000 w przypadku gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30 % i nie mniej niż 1% średniej produkcji rolnej;

termin składania wniosków o udzielenie pomocy do ARiMR określono do 15 listopada 2022 r.

Wnioski o oszacowanie szkód spowodowanych suszą należy składać za pomocą publicznej aplikacji, która wraz z instrukcją postępowania, dostępna jest między innymi na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/aplikacja-suszowa oraz https://aplikacje.gov.pl/app/susza.

Do wniosku o udzielenie pomocy składanego do ARiMR należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód sporządzonego przez Komisję powołaną przez Wojewodę Małopolskiego lub w przypadku suszy, wydruk protokołu oszacowania szkód lub wydruk kalkulacji oszacowania szkód z ww. aplikacji publicznej.

Inne wpisy