W okresie 16 marca do 15 maja 2020 r. z możliwością przedłużenia zawiesza się kontrole: w sprawie przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych, zbiorników bezodpływowych ścieków bytowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, prawidłowości deklaracji podatkowych na terenie gminy Radgoszcz. Poza tym wstrzymuje się wizje terenowe w sprawie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew oraz inne wizje terenowe w których stroną jest gmina Radgoszcz i jednostki podległe. GOPS w niektórych sprawach może prowadzić wywiad środowiskowy za pośrednictwem telefonu.

Inne wpisy