Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2020  roku, poz. 713 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXIII/145/20 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 27 listopada 2020 roku  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok  2021  Wójt Gminy Radgoszcz zarządza, co następuje: pobierz zarządzenie.

 

Inne wpisy