Konsultacje społeczne – ogłoszenie w sprawie rocznego PROGRAMU WSPÓŁPRACY Gminy Radgoszcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok. Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji. Uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów w/w  dokumentu  można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii   w sekretariacie Urzędu Gminy, przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Radgoszczy, pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) lub drogą elektroniczną na adres: promocja.radgoszcz@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2021 roku. Na kopercie (lub w tytule maila) należy dopisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2022.

Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.radgoszcz.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radgoszcz..

Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

Załączniki:

  1. Projekt Programu współpracy Gminy  Radgoszcz z organizacjami  pozarządowymi  oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego – na  rok  2022: pobierz.
  2. Regulamin konsultacji społecznych: pobierz.
  3. Formularz uwag do program: pobierz.
  4. Klauzula informacyjna RODO: pobierz.

Protokół z konsultacji: pobierz.

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Lupa

Inne wpisy