ARiMR uruchomiło program pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń – ASF. NABÓR 2022. Wzór wniosku, instrukcja wypełniania oraz informacje o naborze
zostały opublikowane na stronie internetowej Agencji pod adresem: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-na-wyrownanie-kwoty-obnizonego-dochodu-dla-producentow-swin—asf-nabor-2022. Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta świń w terminie do dnia 28 lutego 2022 r.

Termin złożenia wniosku został zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został:

– złożony w kancelarii BP, lub

– nadany za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta
Polska), lub

– wysłany przez platformę ePUAP, lub

– umieszczony we wrzutni.

Inne wpisy