Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza konsultacje rocznego „Programu współpracy Gminy Radgoszcz z  organizacjami pozarządowymi oraz prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”. Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawie przedmiotu konsultacji. Uwagi i sugestie w odniesieniu do zapisów w/w  dokumentu  można złożyć osobiście na przygotowanym formularzu zgłoszenia opinii   w sekretariacie Urzędu Gminy,  przesłać drogą pocztową (Urząd Gminy w Radgoszczy, pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz) lub drogą elektroniczną na adres: promocja.radgoszcz@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie  do  9 listopada 2023 roku. Na kopercie (lub w tytule maila) należy dopisać KONSULTACJE PROGRAM WSPÓŁPRACY 2024

Projekt Programu oraz formularz uwag dostępny jest na stronie internetowej www.radgoszcz.pl,  w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Radgoszcz. Ogłoszenie skierowane jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie gminy lub na rzecz jej mieszkańców.

Załączniki:

1. Projekt Programu współpracy Gminy Radgoszcz z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność  pożytku publicznego – na rok 2024: pobierz.

2. Regulamin konsultacji społecznych: pobierz.

3. Formularz uwag do program: pobierz.

4. Klauzula informacyjna RODO: pobierz.

Protokół z konsultacji: pobierz. 

WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Lupa

Inne wpisy