Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 ze zm.) oraz w związku z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) Rada Gminy Radgoszcz przyjęła Uchwałę Nr XXXVI/237/22 z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Strategia ta będzie dokumentem strategicznym określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów.

Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym Urząd Gminy w Radgoszczy przygotowuje diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania Strategii. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi uwarunkowaniami i potencjałami gminy oraz określenie Państwa potrzeb w zakresie dalszego kierunku rozwoju Gminy Radgoszcz. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym Gminy Radgoszcz i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

 

Aby wypełnić ankietę KLIKNIJ TUTAJ

 

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 24.07.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Radgoszczy.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, które przyczynią się do zdiagnozowania lokalnych potrzeb, barier rozwojowych i priorytetów.

Inne wpisy