Urodził się 5 maja 1940 roku w Woli Chorzelowskiej, jako najmłodsze z trojga dzieci Bronisławy i Tomasza. Naukę rozpoczął w Szkole Podstawowej w rodzinnej wsi i kontynuował w Trześni. Później uczył się w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 w Mielcu, a po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w 1958 roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych, 28 czerwca 1964 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jerzego Ablewicza.

Posługę kapłańską pełnił kolejno w parafiach: Trzetrzewina, Łącko, Kamionka Wielka i Bochnia, będąc równocześnie dekanalnym duszpasterzem Liturgicznej Służby Ołtarza.

13 października 1976 roku rozpoczął pracę w parafii Luszowice, początkowo jako wikariusz, a od 1978 roku jako proboszcz. Funkcję tę sprawował nieprzerwanie przez 32 lata, do 15 sierpnia 2010 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. W tym roku ksiądz prałat obchodzi jubileusz 50-lecia kapłaństwa.

Przez wszystkie lata pracy, dał się poznać jako sprawny organizator życia parafialnego, pozostawiając wiele dokonań w sferze duchowej i materialnej.

Duchowym, ale równocześnie wymiernym, efektem misji duszpasterskiej księdza Pietryki są, powołane z jego inicjatywy, prężnie działające grupy i stowarzyszenia: Róże Różańcowe, Bractwo Świętego Józefa, Rycerstwo Niepokalanej, Bractwo Szkaplerza i Honorowa Straż Serca Jezusowego, a także Akcja Katolicka, Caritas, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Dziewczęca Służba Maryjna, Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej, Szkolne Koło Caritas, Kolędnicy Misyjni.

Przez czas pobytu w Luszowicach był nauczycielem religii, przygotowywał dzieci i młodzież do sakramentów świętych. Katechizując, zwracał szczególną uwagę także na sprawy wychowawcze: kulturę osobistą, troskę o estetykę otoczenia, piękno i umiłowanie „Małej Ojczyzny”. Inicjował powstanie gazetki parafialnej „Idźcie do Józefa” i strony internetowej parafii.

Wyzwalał aktywność wśród osób zrzeszonych w stowarzyszeniach, współorganizował: spotkania opłatkowe dla seniorów, pomoc materialną dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, diecezjalne spotkania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich (połączone z poświęceniem placu Świętego Józefa) i wiele innych. Za zaangażowanie na rzecz rodzin, odznaczony został medalem „W służbie rodzinie” przyznawanym przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej.

Dzięki wyjątkowej operatywności księdza prałata i jego trosce o dobro wspólne, zmieniał się wizerunek parafii, nastąpiły też duże zmiany w jej materialnej infrastrukturze. Wzniesiono i wyposażono kaplicę w Lipinach, wybudowano kaplicę cmentarną, wykonano chodniki na cmentarzu i parking w jego sąsiedztwie, wybudowano i wyposażono Dom Parafialny w Luszowicach. Przeprowadzono wiele prac remontowo-konserwatorskich, m.in: remont dachu kościoła i pokrycie go blachą miedzianą, ocieplenie sklepienia świątyni, wymiana instalacji elektrycznej i nagłaśniającej, nowe tynki i nowa polichromia. Dokonano konserwacji i złoceń wszystkich ołtarzy, odnowiono obrazy i witraże, wstawiono kilka nowych okien witrażowych. Renowacji poddano kościelne ławki, wykonano meble do zakrystii, zainstalowano nowe organy. Duże zmiany zaszły także na zewnątrz kościoła, przykładami: nowa elewacja, chodnik procesyjny, aranżacja zieleni, remont ogrodzenia. Rozbudowano i wyremontowano budynek plebanii: wzmocniono fundamenty, pogłębiono piwnice, wykonano nowy dach pokryty blachą miedzianą. Zagospodarowano teren wokół plebanii i Domu Parafialnego – wykonano ogrodzenie, parking, zasadzono zieleń.

Obowiązki proboszcza parafii, łączył ks. Jan z innymi. Przez wiele lat był diecezjalnym wizytatorem nauki religii w ramach wizytacji kanonicznej, prowadził Oazy dla rodzin, rekolekcje dla różnych wspólnot (maturzystów, katechetów świeckich, powołaniowe), uczestniczył w pracach Diecezjalnego Zespołu Duszpasterstwa Rolników, pełnił funkcję wicedziekana Dekanatu Tarnów Północ (m.in. koordynując działalność charytatywną) i asystenta Akcji Katolickiej w Dekanacie Dąbrowa Tarnowska. Dekretem ks. bpa Wiktora Skworca w 2005 roku księdzu Janowi Pietryce nadano godność kanonika honorowego Kapituły Bocheńskiej.