„Przebudowa drogi gminnej K 180227 (ul. Kopernika) w km od 0+000 do km 0+210 wraz z przejściem dla pieszych w km 0+110 w miejscowości Radgoszcz, Gmina Radgoszcz” – sprawa znak: BZ.271.288.2023.

Dokumentacja: pobierz.