Wprowadzono zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Urzędzie Gminy i w pozostałych jednostkach organizacyjnych gminy Radgoszcz.

ZARZĄDZENIE NR 8/2020 Z DNIA 12 MARCA 2020 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Urzędzie Gminy Radgoszcz i  w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Radgoszcz.

 

Na podstawie art. 41 ust2 w związku z art40 ust 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj Dz. U z 2019.506) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych  nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z 2020 r.), zarządza się co następuje: wprowadza się niżej wymienione zasady zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w Urzędzie Gminy i w  pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy Radgoszcz.

 

§1

 1. Odwołuje się wszelkie konferencje i imprezy/wydarzenia organizowane przez jednostki organizacyjne Gminy Radgoszcz.

§2

 1. Zawiesza się funkcjonowanie Żłobka Publicznego w Radgoszczy ul. Kopernika 7 od 12 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia terminu.
 2. Zawiesza się działalność Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Radgoszcz ul. Narożniki 75 w okresie od 16 marca 2020 r. do 27 marca 2020 r. z możliwością przedłużenia terminu.
 3. Zawiesza się działalność Klubu Senior+ Smyków ul. Jeziorańska 1 w okresie od 16 marca 2020 r. do 27 marzec 2020 r. z możliwością przedłużenia terminu.

§3

 1. Wprowadza się obowiązek ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów pracowników w pracy.
 2. W celu zapewnienia komunikacji zaleca się wykorzystywanie korespondencji mailowej i kontaktów telefonicznych.
 3. Korespondencje w formie papierowej należy składać w Urzędzie Gminy, a nie bezpośrednio w pozostałych jednostkach organizacyjnych Gminy.
 4. Pisma zawierające informacje poufne, np. w sprawach personalnych powinny zawierać oznaczenie nadawcy i powinny być oznaczone czerwonym napisem ,,dane osobowe”.

§4

 1. W celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie przez czas oznaczony pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania.
 2. Polecenie może zostać wydane w szczególności w przypadku:
 • wcześniejszego przebywania pracownika w rejonach występowania koronawirusa w  przypadku powrotu pracownika z wyjazdu zagranicznego,
 • pogorszenia stanu zdrowia pracownika charakterystycznego dla objawów zarażenia koronawirusem,
 • podejrzenia zarażenia pracownika koronawirusem w wyniku kontaktu pracownika z osobą chorą lub podejrzaną o zarażenie koronawirusem

 

oraz w innych przypadkach określonych w komunikatach Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Pracownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować pracodawcę o podejrzeniu zachorowania wywołanego wirusem COVID-19.
 2. Informację, o której mowa w ust. 3, należy przekazać kierownikowi jednostki mailem albo telefonicznie, a następnie potwierdzić mailem na adres : urząd@radgoszcz.pl.
 3. Kierownik jednostki organizacyjnej podejmuje decyzję o poleceniu pracownikowi wykonywania pracy poza miejscem jej wykonywania, uzgadnia z pracownikiem zakres i czas trwania tej pracy. Jednorazowo okres ten nie może przekroczyć 14 dni kalendarzowych.
 4. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do:
 • codziennego zapoznawania się z aktualnymi komunikatami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz komunikatami dotyczącymi koronawirusa,
 • utrzymanie kontaktu z pracownikiem wykonującym pracę określoną w paragrafie 4 punkt 1 i nadzorowanie efektów pracy,
 • raportowania o sytuacji pracodawcy.

§5

Indywidualne decyzje w sprawach określonych w §1 może podejmować Wójt Gminy.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z możliwością przedłużenia w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Zarządzenie podlega publikacji w dzienniku urzędowym Wojewody Małopolskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej i w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Inne wpisy