W dniu 31 maja 2021 r. Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa podpisał umowę o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni Regionalnej, Działanie11.2 Odnowa obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku usługowo-biurowego w Radgoszczy ze zmianą sposobu użytkowania na budynek wielofunkcyjny z przeznaczeniem na cele społeczne i kulturalne”. Całkowita wartość projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 4 965 433,44 zł, a kwota przyznanego dofinansowania z Unii Europejskiej 3 508 677,98 zł. Ostateczne koszty inwestycji poznamy po ogłoszeniu wszystkich postępowań przetargowych które będą ogłoszone w ramach realizacji projektu.

Inwestycja będzie polegała na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku usługowo – biurowego po byłej spółdzielni GS przy ul. W. Witosa w Radgoszczy oraz jego zmianie sposobu użytkowania  na budynek wielofunkcyjny pełniący funkcje społeczne i kulturalne. Na parterze budynku zlokalizowane będą pomieszczenia biurowo–socjalne przeznaczone dla działalności Punktu bezpośredniej pomocy, wsparcia, konsultacji informacji dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz bank żywności. Część środkowa obiektu w poziomie parteru w dalszym ciągu pełnić będzie funkcje rehabilitacyjne, natomiast w części dobudowanej parteru zlokalizowane będzie główne wejście do biblioteki publicznej z windą i klatką schodową, świetlica wiejska, zaplecze sanitarne z pomieszczeniami wc oraz kuchenne zaplecze socjalne.

Na piętrze budynku w części dobudowanej zaprojektowano pomieszczenia z przeznaczeniem na bibliotekę publiczną, a w pozostałej istniejącej części piętra wydzielono pomieszczenia
z przeznaczeniem na cele społeczne (dla działalności GOPS) i kulturalne oraz archiwum gminne. W ramach projektu zakupione zostanie kompleksowe wyposażenie wnętrz budynku, zamontowane zostaną nowoczesne instalacje odnawialnych źródeł energii, wykonane zostanie zagospodarowanie na zewnątrz obiektu.

Głównym celem projektu jest poprawa wykorzystania potencjału społecznego i gospodarczego Gminy Radgoszcz. Do celów szczegółowych zalicza się:

  • poprawa warunków życia mieszkańców Gminy, w szczególności na rewitalizowanym obszarze,
  • zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu poprzez aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Gminy,
  • podniesienie jakości usług publicznych,
  • zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców Gminy.

Projekt będzie realizowany w latach 2021-2023. Pierwsze umowy z Wykonawcami robót zostały już podpisane.

 

 

Inne wpisy