Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXX/200/21 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022 Wójt Gminy Radgoszcz z a r z ą d z a, co następuje: pobierz.

 

Inne wpisy