Artykuły

Gmina Radgoszcz rozpoczyna proces diagnostyczny na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Opublikowano

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Urząd Gminy w Radgoszczy rozpoczyna działania związane z wyznaczeniem obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a następnie opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022 zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014–2020 zatwierdzonymi w dniu 3 lipca 2015 r. przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Więcej w rozwinięciu tekstu.

 


Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia społeczności lokalnej.


Rewitalizacja powinna być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysowego, spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk (społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych) przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.

Pierwszym etapem prac jest całościowa diagnoza Gminy Radgoszcz umożliwiająca wyznaczenie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji, charakteryzujących się największą kumulacją problemów i lokalnych potencjałów w ww. sferach.

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.

https://www.interankiety.pl/i/BLzvB9L9

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 01.09.2016 r.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag
i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów gminy koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji, a także lokalnych potencjałów.

Z poważaniem,
Marek Lupa
Wójt Gminy Radgoszcz

 

WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO REWITALIZACJA W GMINIE RADGOSZCZ W LATACH 2016–2022

W związku z przystąpieniem przez Gminę Radgoszcz do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022 w dniach od 1 sierpnia 2016 r. do 1 września 2016 r. przeprowadzone zostało badanie ankietowe, którego celem było poznanie opinii mieszkańców na temat aktualnych problemów, zjawisk kryzysowych i lokalnych potencjałów oraz potrzeb i oczekiwanych działań rewitalizacyjnych.


Formularz ankiety zawierał pytania dotyczące oceny sytuacji w gminie w sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej oraz środowiskowej. Pytania miały charakter zamknięty z możliwością wyboru jednej lub kilku podanych odpowiedzi. Dodatkowo zamieszczone zostało jedno pytanie otwarte dotyczące innych sugestii i uwag interesariuszy związanych z planowaną rewitalizacją.


W badaniu ankietowym udział wzięło łącznie 19 osób. Wśród najczęściej zgłaszanych przez mieszkańców propozycji czy sugestii są m.in.: zwiększenie integracji mieszkańców
i pobudzenie ich aktywności lokalnej, poprawa bezpieczeństwa publicznego, poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych, pozyskanie inwestorów zewnętrznych oraz rozwój mikro i małej przedsiębiorczości. Szczegółowe zestawienie wyników przeprowadzonej ankiety dostępne są w załączniku „Wyniki badania ankietowego–Gmina Radgoszcz" oraz pod poniższym adresem internetowym:

https://www.interankiety.pl/interwyniki/BLzvB9L9

Wyniki przeprowadzonej ankiety zostaną uwzględnione w Diagnozie na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radgoszcz.

Wyniki: <pobierz>

OGŁOSZENIE z 13 września 2016 r.

Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza interesariuszy rewitalizacji na warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz, które odbędą się w dniu 20 września 2016 roku w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, ul. Tarnowska 104, zgodnie z następującym harmonogramem czasowym:
• godz. 14:00 – sektor publiczny (przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele Rady, sołtysi);
• godz. 15:30 – sektor społeczny (mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup nieformalnych);
• godz. 17:00 – gospodarczy (przedsiębiorcy).


Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy gminy oraz propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, a także podstawowe zagadnienia związane z rewitalizacją. Ponadto przeprowadzona zostanie dyskusja mająca na celu poznanie potrzeb i oczekiwań w celu zaplanowania działań mających na celu wyprowadzenie wyznaczonego obszaru ze stanu kryzysowego.


Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele uwag
i propozycji, które przyczynią się do zdiagnozowania kluczowych problemów koniecznych do rozwiązania w procesie rewitalizacji oraz możliwych do wykorzystania potencjałów.

Wójt Gminy Radgoszcz
Marek Lupa

OBWIESZCZENIE z 21.09.2016 r.

w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Radgoszcz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji: <pobierz>

OBWIESZCZENIE z 21.09.2016 r.

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Radgoszcz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radgoszcz: <pobierz>

OBWIESZCZENIE z 28.09.2016 r.

Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Radgoszcz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji: <pobierz pełną treść obwieszczenia>

Formularz zgłaszania uwag: <pobierz>

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji: <pobierz>

OBWIESZCZENIE z 28.09.2016 r.

Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Radgoszcz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radgoszcz: <pobierz pełną treść obwieszczenia>

Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radgoszcz: <pobierz>

Formularz zgłaszania uwag: <pobierz>

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radgoszcz: <pobierz>

Mapa obszaru rewitalizacji: <pobierz>

Mapa obszaru zdegradowanego: <pobierz>

OGŁOSZENIE z 7 października 2016 roku

Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektów:
1. Uchwały Rady Gminy Radgoszcz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radgoszcz,
2. Uchwały Rady Gminy Radgoszcz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
które odbędzie się w dniu 14 października 2016 roku o godz. 13.30 w Budynku Integracji Społeczności Wiejskiej w Żdżarach, ul. Tarnowska 104.

Na spotkaniu przedstawione zostaną wyniki przeprowadzonej diagnozy Gminy Radgoszcz, propozycja granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, założenia Regulaminu Komitetu Rewitalizacji, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i przedstawienia opinii.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Lupa

 

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Radgoszcz w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

<Plik do pobrania>

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Radgoszcz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radgoszcz

<Plik do pobrania>

OGŁOSZENIE - 25 listopada 2016 r.

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji, zgodnie z procedurą zawartą w Regulaminie, przyjętym Uchwałą Nr XX/103/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny Gminnego Programu Rewitalizacji oraz będzie pełnił funkcję opiniodawczo-doradczą Wójta Gminy Radgoszcz w zakresie rewitalizacji.

W skład Komitetu Rewitalizacji wejdzie od 10 do 25 osób reprezentujących interesariuszy rewitalizacji, tj. przedstawicieli mieszkańców gminy (w tym obszaru rewitalizacji), organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, przedsiębiorców, jednostek organizacyjnych gminy oraz innych grup społecznych.

Otwarty nabór kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji będzie trwał do dnia 14.12.2016 roku włącznie. Zgłoszenia kandydatów na członka Komitetu Rewitalizacji należy dokonać poprzez czytelne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego na członka Komitetu Rewitalizacji oraz dostarczenie go w następujący sposób:
1) drogą elektroniczną w formie skanu na adres e-mail: urząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w tytule
e-maila wpisując: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji";
2) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, z dopiskiem: „Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji";
3) Bezpośrednio do pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy w godzinach pracy Urzędu.

Formularze zgłoszeniowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na wzorze formularza lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur jest Wójt Gminy Radgoszcz. Wybrani kandydaci zostaną powołani na członków Komitetu Rewitalizacji zarządzeniem Wójta Gminy zgodnie z limitami osobowymi określonymi w Regulaminie.

Wójt Gminy
mgr inż. Marek Lupa

Załączniki:
1. Regulamin Komitetu Rewitalizacji: <pobierz>
2. Formularz zgłoszeniowy na członka Komitetu Rewitalizacji: <pobierz>

 

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022 - 19 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XX/102/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Radgoszcz.

Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Radgoszcz Uchwały Nr XXII/112/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022.

Gminny Program Rewitalizacji będzie obejmował obszar rewitalizacji wyznaczony uchwałą Nr XX/102/16 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 listopada 2016 roku. Załącznik graficzny do tej uchwały znajduje się na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#/legalact/2016/6835/.

Dokument będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej na lata 2014–2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach ww. dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a tym samym poprawy jakości życia mieszkańców.


Zachęcamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, bądź zamierzających prowadzić taką działalność na obszarze przewidzianym do rewitalizacji do aktywnego udziału w opracowaniu i konsultacjach społecznych projektu dokumentu.
Szczegółowe informacje o planowanych formach konsultacji społecznych zamieszczane będą na stronie internetowej gminy: www.radgoszcz.pl, w zakładce „Rewitalizacja", na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.malopolska.pl/ugradgoszcz oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radgoszcz.

Z poważaniem,
Marek Lupa
Wójt Gminy Radgoszcz

 

OGŁOSZENIE - 2 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza mieszkańców na spotkania informacyjno-warsztatowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz, które odbędą się w dniu 9 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Radgoszczy Punkt Filialny w Małcu, ul. Szczucińska 36, zgodnie z następującym harmonogramem:


1. Spotkanie warsztatowo-informacyjne z mieszkańcami obszaru rewitalizacji – godz. 11:30.
2. Spotkanie warsztatowo-informacyjne z partnerami rewitalizacji – godz. 13:30.


Podczas spotkań zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące rewitalizacji, przykłady dobrych praktyk rewitalizacji w Polsce i za granicą, źródło finansowania projektów rewitalizacyjnych oraz partnerstwo zewnętrzne przy montażu
i realizacji projektu.

Wójt Gminy Radgoszcz
mgr inż. Marek Lupa

 

OGŁOSZENIE - 13 stycznia 2017 r.

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022, Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1). Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 20.01.2017 r.
w następujących formach:

a) drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja".
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8
z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja".
c) bezpośrednio do pokoju nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia propozycji projektów jest Wójt Gminy Radgoszcz.

Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Komitet Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, w
niesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Z poważaniem,
mgr inż. Marek Lupa
Wójt Gminy Radgoszcz


Załączniki:
1. Mapa poglądowa wyznaczonego obszaru rewitalizacji: <pobierz>
2. Fiszka projektowa: <pobierz>

 

Wójt Gminy Radgoszcz Radgoszcz, dnia 20 stycznia 2017 r.

OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Radgoszcz
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 27.01.2017 r. do dnia 26.02.2017 r. w następujących formach:


1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji".
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji".
c) bezpośrednio do pok. nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy
w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych
przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8, w pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Wójt Gminy Radgoszcz.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 27.01.2017 r.:
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8
w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Radgoszcz
(www.radgoszcz.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugradgoszcz).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane
o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy
o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

WÓJT GMINY
mgr. inż. Marek Lupa

 

OBWIESZCZENIE z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Wójt Gminy Radgoszcz zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 27.01.2017 r. do dnia 26.02.2017 r. w następujących formach:
1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji".
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji".
c) bezpośrednio do pok. nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy
w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych
przed planowanym spotkaniem.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8, w pok. nr 7 w godzinach pracy Urzędu.

Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Radgoszcz.

Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą od dnia 27.01.2017 r.:
• w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Radgoszcz, Pl. Św. Kazimierza 7-8 w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu;
• w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Radgoszcz
(www.radgoszcz.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugradgoszcz).

Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy te konsultacje.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Lupa

Projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022 (Projekt 1.0): <pobierz>

Formularz zgłaszania uwag – Gminny Program Rewitalizacji: <pobierz>

 

OGŁOSZENIE z dnia 10 lutego 2017 roku

Wójt Gminy Radgoszcz zaprasza na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022, które odbędzie się w dniu 17 lutego 2017 roku o godz. 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy, Plac Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz, pokój nr 12 (Sala narad).
Na spotkaniu przedstawione zostaną główne założenia dokumentu tj. wizja obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misja, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych i uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów, a także będzie zapewniona możliwość złożenia uwag i opinii.

WÓJT GMINY
mgr inż. Marek Lupa

 

Radgoszcz, dnia 28 lutego 2017 r.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.
Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 27.01.2017 r. do dnia 26.02.2017 r. w następujących formach:
1. Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: urząTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji".
b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy w Radgoszczy,
Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji".
c) bezpośrednio do pok. nr 11 w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy,
Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz w godzinach pracy Urzędu.
2. Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 17.02.2017 r. o godz. 15:00 w pokoju nr 12 (Sala narad) w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy.
3. Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy,
Pl. Św. Kazimierza 7-8, 33-207 Radgoszcz w pok. 7 w godzinach pracy Urzędu.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 20.01.2017 r. w następujących formach:
- na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugradgoszcz),
- na stronie internetowej Gminy Radgoszcz (www.radgoszcz.pl),
- w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Radgoszczy.

Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022, dostępne były od 27.01.2017 r.:
– w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8,
33-207 Radgoszcz w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu;
– w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Radgoszcz
(www.radgoszcz.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugradgoszcz).

Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 17.02.2017 r. o godz. 15:00 w pokoju nr 12 (Sala narad) w budynku Urzędu Gminy w Radgoszczy. W spotkaniu wzięło udział 15 osób.
Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów. Następnie dyskutowano nad możliwościami pozyskania wsparcia finansowego i możliwościami aplikowania o środki zewnętrzne m.in. dla przedsiębiorców.

W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

WÓJT GMINY
mgr. inż. Marek Lupa

Informacja podsumowująca przebieg zaopiniowania

wskazane w art. 17 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022

 

            Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji  (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)Wójt Gminy Radgoszcz dnia 07.03.2017 r. wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022 przez:

 1. Zarząd Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej– w zakresie zgodności ze strategią rozwoju powiatu.
 2. Zarząd Województwa Małopolskiego – w zakresie zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa.
 3. Wojewodę Małopolskiego– w zakresie zgodności z zadaniami rządowymi służącymi realizacji celu publicznego określonego w art. 6 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 4. Karpacki Oddział Straży Granicznej– w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 5. Agencję Wywiadu – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 6. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 7. Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Krakowie) – w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 8. Komendę Powiatową Policji w Dąbrowie Tarnowskiej– w zakresie wymagań bezpieczeństwa i obronności.
 9. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej – w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 10. Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
  1. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych (Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.Oddział Tarnów, Tauron-Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Radomiu, Orange Polska S.A.,MSS TELEKOM Sp. z o.o.,Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie, Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej).
  2. Komitet Rewitalizacji.
  3. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie – w zakresie form ochrony przyrody.
  4. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków– w zakresie form ochrony zabytków.
  5. Marszałek Województwa Małopolskiego – w zakresie zagospodarowania terenów osuwisk.
  6. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – w zakresie zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.
  7. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie,Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska) – w zakresie nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie tego Gospodarstwa.

 

            Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, Wójt Gminy Radgoszcz wyznaczył
14-dniowy termin przedstawienia opinii, licząc od dnia doręczenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022.

            W wyznaczonym terminie wpłynęły opinie:

 1. Zarządu Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej – opinia pozytywna bez uwag z dnia 22.03.2017 r. (uchwała nr 562/17 w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022 w zakresie zgodności ze Strategią Rozwoju Powiatu Dąbrowskiego na lata 2014-2020).
 2. Zarządu Województwa Małopolskiego – opinia pozytywna bez uwag z dnia 16.03.2017 r. (uchwała nr 405/17 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie zgodności projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022 z planem zagospodarowania przestrzennego województwa i strategią rozwoju województwa).
 3. Wojewody Małopolskiego – opinia pozytywna bez uwag z dnia 23.03.2017 r. (znak: WI-IV.740.1.43.2017).
 4. Komendy Powiatowej Policji w Dąbrowie Tarnowskiej – opinia pozytywna bez uwag z dnia 16.03.2017 r. (znak: DAP-0746/26/2017).
 5. Operatorów sieci uzbrojenia terenu, w tym zarządców dróg oraz linii i terenów kolejowych

-          Tauron-Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 09.03.2017 r. (znak: TD/OTR/OMR/2017-03-09/0000003),

-          Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Oddział w Radomiu – opinia pozytywna bez uwag z dnia 13.03.2017 r. (znak: 960 OR-PS-WZ.7111.20.2017.2),

-          Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie Inspektorat Rejonowy w Tarnowie – opinia pozytywna bez zastrzeżeń z dnia 23.03.2017 r. (znak: DIT-RNU DAB-55-18-4/17),

-          Zarządu Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej – opinia pozytywna bez uwag z dnia 16.03.2017 r. (znak: ZDDT4302.03.2017).

 1. Komitet Rewitalizacji – opinia pozytywna bez uwag z dnia 24.03.2017 r.
 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 23.03.2017 r.
 3. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Delegatura w Tarnowie) – opinia pozytywna bez uwag z dnia 20.03.2017 r. (znak: OZT.5120.14.2017).
 4. Marszałek Województwa Małopolskiego – pismo z dnia 15.03.2017 r. w sprawie przekazania, zgodnie z właściwością, wniosek Wójta Gminy Radgoszcz (znak: SR.-IX.7013.305.2017.KŻ).
 5. Starosty Dąbrowskiego – opinia pozytywna bez uwag z dnia 22.03.2017 r. (znak: OŚR.644.1.2017).
 6. PGLLP (RDLP w Krakowie, Nadleśnictwo Dąbrowa Tarnowska) – opinia pozytywna bez uwag z dnia 17.03.2017 r. (znak: Z.2210.2.2017).
 7. Wojewódzki Sztab Wojskowy w Krakowie – opinia pozytywna bez uwag z dnia 23.03.2017 r.

 

           

            W wyznaczonym terminie nie zgłosiły uwag: Karpacki Oddział Straży Granicznej, Agencja Wywiadu, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Delegatura ABW w Krakowie), Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Radgoszczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.Oddział Tarnów, Orange Polska S.A., MSS TELEKOM Sp. z o.o., , Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, zatem na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy o rewitalizacji, uważa się to za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022.

            Pismem z dnia 07.03.2017 r. Wójt Gminy Radgoszcz wystąpił również do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie o uzgodnienie co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022na podstawie art. 47 i art. 49Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

            W piśmie z dnia 28.03.2017 r., znak: ST-I.410.1.25.2017.DK, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, wyjaśnił iż realizacja ustaleń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022 nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w tym na obszar Natura 2000 oraz nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W związku z czym uzgodniony został brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.

Podsumowując należy podkreślić, że ze względu na specyfikę zadań wskazanych
w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022  i z uwagi na ich parametry nie będą one znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. W związku
z powyższym dla ww. Programu nie było konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Niemniej jednak, każdorazowo przy opracowywaniu projektów konkretnych inwestycji, w przypadku, gdy zaistniałaby konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko lub na obszar Natura 2000, organ odpowiedzialny za realizację zadania, podejmie odpowiednie kroki administracyjne.


Radgoszcz, dnia 31 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu
Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022

            Na podstawie art. 48 ust. 4 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) podaje się do publicznej widomości informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022 jest dokumentem, o którym mowa w art. 47 ww. ustawy, dla których przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

Pismem z dnia 07.03.2017 r. Wójt Gminy Radgoszcz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z wnioskiem w sprawie wydania decyzji co do konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022. W piśmie z dnia 28.03.2017 r. znak: ST-I.410.1.25.2017.DK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uzgodnił brak konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedłożonego dokumentu.

Informację o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022 zamieszczono na stronie internetowej Gminy Radgoszcz (radgoszcz.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.malopolska.pl/ugradgoszcz).

 Z poważaniem

 WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Lupa

 

Radgoszcz, dnia 12 kwietnia 2017 roku

Wójt Gminy Radgoszcz

stosownie do art. 43 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).

zawiadamia
o podjęciu przez Radę Gminy Radgoszcz uchwały nr XXVII/133/17 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022.

Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa w art. 42 i 43 ww. ustawy:

 1. w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Radgoszcz, pl. Św. Kazimierza 7–8
  w pokoju nr 7, w godzinach pracy Urzędu,
 2. w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Radgoszcz
  (www.radgoszcz.pl) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.malopolska.pl/ugradgoszcz).

 

 Pliki do pobrania:

 1. Uchwała Nr XXVII/133/17 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022: <pobierz>
 2. Gminny Program Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022: <pobierz> ; <pobierz załącznik>
 3. Uzasadnienie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko: <pobierz>
 4. Podsumowanie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016–2022: <pobierz>

 WÓJT GMINY

mgr inż. Marek Lupa