W Radgoszczy powstanie pierwsza Placówka Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży

 

Gmina Radgoszcz wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z sukcesem aplikowała   o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 9. Region spójny społeczne, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu pt. „Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w Gminie Radgoszcz”.

Całkowita wartość projektu wynosi 379 325,60 zł., z czego dofinansowanie to kwota 351 634,83 zł. (współfinansowanie z Unii Europejskiej - 322 426,76 zł.  oraz współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - 29 208,07 zł.). Umowa w tej sprawie została podpisana w dniu 1 grudnia 2017 r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 14 dzieci  i ich 14 opiekunów/rodziców pochodzących z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańców gminy Radgoszcz w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki uruchomieniu na terenie gminy Radgoszcz pierwszej Placówki Wsparcia Dziennego działającej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oferującej pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych oraz stałą współpracę z rodziną dziecka.

W ramach projektu zapewniona zostanie praca z dzieckiem, w oparciu o przygotowany indywidualny plan wsparcia, równoległa praca z rodzicami/opiekunami dziecka oraz stała współpraca z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także innymi podmiotami istotnymi z punktu widzenia wsparcia dzieci i rodzin. Pobyt w Placówce będzie nieodpłatny i dobrowolny. Placówka zapewni Uczestnikom Projektu dojazd tam i z powrotem na zajęcia oferowane w ramach działania Placówki oraz jeden posiłek dziennie, adekwatny do pory dnia, w jakiej dzieci przebywać będą w Placówce.

 

Dzięki udziałowi w projekcie dzieci i młodzież otrzymają wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce, nabędą cenne umiejętności poprzez organizowane zajęcia edukacyjne, artystyczne, sportowe i rekreacyjne, poszerzą horyzonty swoich zainteresowań poprzez organizowane zajęcia wyjazdowe, uczestniczyć będą w realizowanych działaniach animacyjnych, rozwijać będą m. in. kompetencje z zakresu umiejętności uczenia się, porozumiewania się w języku ojczystym oraz ekspresji kulturalnej, będą mieli możliwość skorzystania z fachowej pomocy specjalistów m. in.: psychologa, logopedy, pedagoga. Ponadto uczestnicy zwiększą wiarę we własne siły i możliwości. Rodzice i opiekunowie natomiast podniosą swoje kompetencje rodzicielskie i wychowawcze.

Realizatorem Projektu jest Urząd Gminy w Radgoszczy w zakresie działań dostosowawczych i adaptacyjnych w budynku przeznaczonym na prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w którego strukturach działać będzie Placówka w zakresie jej zorganizowania i prowadzenia.

Placówka zostanie utworzona w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Radgoszczy, przy ul. Narożniki. Obecnie trwają przygotowania do jej otwarcia: adaptacja pomieszczeń, zakup wyposażenia oraz rekrutacja uczestników.

Informacja o dofinansowaniu: <otwórz>