Remont drogi gminnej od ul. Szczucińskiej na Potoka Stanisława (dz. nr 2229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 0+425

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Remont drogi gminnej ul. Długa (K180230) w miejscowości Smyków w km 1+700 – 2+510 wraz z remontem przepustu w km 2+006

Dokumentacja: <pobierz>

Informacja z otwarcia ofert: <pobierz>

Informacja z rozstrzygnięcia przetargu: <pobierz>

Ogłoszenie o sprzedaży ziemi - 06.10.2016

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży ziemię w ilości 983,4 m3 za cenę minimalną 5.000,00 zł. + VAT. Sprzedający nie zapewnia załadunku ani transportu. Oferty wraz z proponowaną ceną zakupu można składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11. Bliższe informacje można uzyskać w pokoju nr 16 lub pod nr tel. 14 641-41-39 wew. 137.

Jedynym kryterium ofert jest cena. Termin składania ofert do 31 października 2016 r. do godz. 10. Rozpatrywane będą jedynie oferty na zakup całości przedmiotu sprzedaży.

Przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego

Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza przetargi pisemne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Radgoszcz, gmina Radgoszcz obręb ewid. 0001 Radgoszcz, dla których założona jest księga wieczysta TR1D/00062519/4 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Wydział IV Ksiąg Wieczystych.

Szczegóły: <pobierz>

Mapa: <pobierz>