Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.: „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach:

- Radgoszcz ul. Górki, ul. Leśna,

- Luszowice ul. Kwiatowa, ul. Leśna,

- Smyków ul. Lipowa, ul. Długa"

Zawiadomienie: <plik do pobrania>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016-2022: <pobierz>

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radgoszcz” - sprawa znak: GN. 271.1.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

Remont drogi transportu rolnego GRANICA na dz. nr ewid. 438 w miejscowości Żdżary (Gmina Radgoszcz) - ETAP I - sprawa znak: BI.271.271.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

Dowóz dzieci do szkół w Gminie Radgoszcz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

Remont drogi gminnej ul. Topolowa (dz. nr 805/1, 805/2) w miejscowości Radgoszcz w km 0+000 – 1+200 - sprawa znak: BI.271.162.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

Remont drogi gminnej ul. Krótka (dz. nr 309/1, 309/2, 296) w miejscowości Smyków w km 0+000 – 0+800 - sprawa znak: BI.271.161.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>