Remont drogi gminnej na Radziakową - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg nieograniczony pn. Remont drogi gminnej na Radziakową (K 180229) w miejscowości Radgoszcz w km 0+370 - 1+710 wraz z remontem przepustów w km 0+700, 0+890, 1+710 - sprawa znak: BI.271.23.2016 został rozstrzygnięty. Szczegóły: <pobierz>

Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy - rozstrzygnięcie

Wójt Gminy Radgoszcz, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), informuje, że przetarg pn. Remont drogi transportu rolnego ul. Kopernika w Radgoszczy (dz. nr ewid. 1055) - sprawa znak: BI.271.24.2016 został rozstrzygnięty. Szczegóły: <pobierz>

„Dowóz uczniów do szkół i placówek na terenie Gminy Radgoszcz w okresie od 1.09.2016 r. do 30.06.2017 r. wraz z odwozem”

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych w Radgoszczy, na podstawie art. 92 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że przetarg na „Dowóz uczniów do szkół i placówek na terenie Gminy Radgoszcz w okresie od 1.09.2016 r. do 30.06.2017 r. wraz z odwozem" został rozstrzygnięty. Szczegóły: <pobierz>

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro pn.: „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego rozbudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowościach:

- Radgoszcz ul. Górki, ul. Leśna,

- Luszowice ul. Kwiatowa, ul. Leśna,

- Smyków ul. Lipowa, ul. Długa"

Zawiadomienie: <plik do pobrania>

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radgoszcz na lata 2016-2022: <pobierz>

„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Radgoszcz” - sprawa znak: GN. 271.1.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

Remont drogi transportu rolnego GRANICA na dz. nr ewid. 438 w miejscowości Żdżary (Gmina Radgoszcz) - ETAP I - sprawa znak: BI.271.271.2015

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>

Dowóz dzieci do szkół w Gminie Radgoszcz

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu <pobierz>