Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert autobus. Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy
w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na zakup autobusu”. Termin składania ofert do 24 lipca 2024 r. do godz. 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły: pobierz.

Inne wpisy