Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy informuje, że od 1 grudnia  2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Wnioski można składać w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.:

1. tradycyjnie (papierowo) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Radgoszczy w godzinach pracy Ośrodka tj.:

– poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00,

– wtorek, środa, czwartek w godzinach od 7:30 do 15:30,

– piątek w godzinach od 7:00 do 15:00,

2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP /GOPSRadgoszcz1/- (wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnienie profilem zaufanym)

 

Więcej informacji pod numerem telefonu: 14 662 22 27, 14 662 22 32 lub 14 662 22 33

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127 z późn. zm.) dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków,  o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

 • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

 

 

Aby otrzymać dodatek energetyczny, trzeba spełnić podstawowe warunki:

 1. beneficjentem może być każde gospodarstwo domowe, którego podstawowym źródłem ogrzewania jest urządzenie na prąd – pompa ciepła, bojler lub piec akumulacyjny;
 2. wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek;
 3. niezbędne jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dokonane do 11 sierpnia 2022 r.

Późniejsza zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) data może być zaakceptowana tylko wówczas, gdy główne źródło ogrzewania dla danej nieruchomości zgłaszane jest po raz pierwszy (dotyczy to najczęściej nowo wybudowanych nieruchomości).

 

Dopłaty do ogrzewania prądem nie otrzymają gospodarstwa, które:

 1. W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.
 2. Dodatek elektryczny nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692).
 3. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967).
 4. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. poz. 1967) tzw. dodatek dla gospodarstw domowych.

 

Dodatek elektryczny wynosi :

 1. dla gospodarstwa domowego 1 000 zł.
 2. w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1 500 zł.

Termin wypłaty:

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska

lub

Do pobrania:

 1. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego – pobierz.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz.

LINKI DO STRONY MINISTERSTWA KLIMATU I ŚRODOWISKA, gdzie można uzyskać informację na temat dodatku elektrycznego:

– Dodatek elektryczny – Ministerstwo Klimatu i Środowiska – Portal Gov.pl (www.gov.pl),

– podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dziennikustaw.gov.pl)

Inne wpisy