Kwalifikacja wojskowa dla powiatu dąbrowskiego przeprowadzana będzie w okresie od 13 kwietnia do 2 maja 2022 r, w Dąbrowie Tarnowskiej przy ul. J. Piłsudskiego 33 – budynek Powiatowego Urzędu Pracy (II piętro, pokój 22). Mężczyznom podlegającym zgłoszeniu z terenu gminy Radgoszcz wyznaczono termin w dniach 19 i 20 kwietnia. Obowiązkowi zgłoszenia podlegają osoby urodzone w 2003 roku – jako rocznik podstawowy – oraz osoby urodzone w latach 1998 – 2002, jeżeli do tej pory nie dopełniły tego obowiązku tzw. roczniki starsze.

Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji zobowiązana jest posiadać ze sobą

  1. dowód osobisty lub inny dokument  pozwalający  na ustalenie tożsamości,
  2. aktualną fotografię o  wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
  3. dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki albo posiadane kwalifikacje zawodowe,
  4. posiadaną dokumentację medyczną, w  tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w  okresie dwunastu miesięcy przed  dniem stawienia się do  kwalifikacji wojskowej (dotyczy osób z problemami zdrowotnymi).

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny – w celu przymuszenia do zgłoszenia się – zarządza się przymusowe doprowadzenie przez policję lub nakłada grzywnę w  trybie przepisów o  postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

Inne wpisy