Zarządzenie Nr 17/2023 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 1 marca 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia otwartego Konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Radgoszcz w roku 2023. Na podstawie art. 30 ust.1,  ust.2 pkt 2 i 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz  art. 5 ust.2 pkt 1 i art. 13  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) oraz uchwały Nr XLIII/276/23 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 28 lutego 2023  roku  w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 Wójt Gminy Radgoszcz zarządza, co następuje: otwórz zarządzenie.

Załączniki:

Wzór oferty: pobierz.

Wzór sprawozdania: pobierz.

Wzór formularza: pobierz.

Zarządzenie o powołaniu komisji konkursowej: pobierz.

Zarządzenie w sprawie rozdziału dotacji: pobierz.

Inne wpisy