Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie informuje, że od dnia 03.10.2022 r. uruchomiony został nabór wniosków do programu pożyczkowego „JAWOR 2”. Program jest kontynuacją Programu “Jawor” Poprawa efektywności energetycznej – termomodernizacja budynków jednorodzinnych realizowanego przez WFOŚiGW w Krakowie w latach 2016-2019.

Program “JAWOR 2” dotyczy wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe na nowe ekologiczne źródła ciepła, termomodernizacji budynków jednorodzinnych, dla których łączna powierzchnia docieplana nie przekracza 600 m2 oraz zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych. Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego.

Wnioskodawcą może być wyłącznie osoba fizyczna, spełniająca łącznie następujące kryteria
formalne:

a) posiadać tytuł prawny do nieruchomości (właściciel lub współwłaściciel jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego w budynku jednorodzinnym zlokalizowanego w województwie małopolskim),
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
c) w momencie spłaty ostatniej raty wiek Pożyczkobiorcy nie może przekraczać 75 lat,
d) posiada udokumentowane dochody uzyskiwane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
e) posiada łączny dochód roczny powyżej 120 000,00 zł – metodyka obliczenia dochodu stanowi załącznik nr 1 do Programu,

Nabór wniosków odbywa się w systemie ciągłym. Szczegółowe regulacje dotyczące udzielania w/w pożyczek umieszczono na stronie internetowej https://www.wfos.krakow.pl/oferta/programy/jawor-2/

Pożyczki w ramach w/w Programu oprocentowane są według stałej stopy procentowej wynoszącej 5%

Inne wpisy