Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy pod nazwą „Aktywność to przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1, Poddziałanie 9.1.1.

Pobierz: ogłoszenie o konkursie

Pobierz: zarządzenie

Pobierz: oferta realizacji

Pobierz: sprawozdanie z wykonania zadania publicznego

Pobierz: umowa o realizację

Inne wpisy