Projekt „Nowe Jutro z  POWERE-em – program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET’s!” to kompleksowy program Aktywizacji zawodowej osób młodych – w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET. Projekt realizowany jest w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: I Osoby młode na rynku pracy, Działanie  1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego  Funduszu Społecznego.

Szczegóły na stronie internetowej: http://nowejutro.com.pl

oraz w pliku do pobrania: fiszkacrse

Inne wpisy