RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu dokumentu Strategia Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030. Na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXVI/237/22 Rady Gminy Radgoszcz z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – w dniach 10.11–15.12.2022 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030. Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.

Pełna treść raportu: pobierz.

Opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie: pobierz.

Inne wpisy