Wójt Gminy Radgoszcz ogłasza do sprzedaży w drodze konkursu ofert samochód pożarniczy RENAULT TRAFIC. Oferty z proponowaną ceną zakupu należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Radgoszczy pok. 11 w zamkniętych kopertach z opisem „Oferta na zakup samochodu pożarniczego RENAULT”. Termin składania ofert do 24 lipca 2024 r. do godź 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Szczegóły: pobierz.

Inne wpisy