Gmina Radgoszcz zakończyła proces analiz i diagnozy na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030. Obecnie trwa proces formułowania założeń i określenia priorytetowych kierunków rozwoju gminy. Strategia ta będzie dokumentem określającym długofalowy rozwój gminy oraz narzędziem wykorzystywanym do pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację określonych w nim celów. Dokument umożliwi skorzystanie z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety, która pozwoli poznać Państwa opinie oraz da Państwu możliwość włączenia się w kreowanie rozwoju gminy.

Aby wypełnić ankietę kliknij TUTAJ  

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 18.10.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Radgoszczy.

Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych i lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych weźmiecie Państwo udział w tym badaniu ankietowym, które pomoże trafnie sformułować główne założenia rozwoju w Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY PRZEPROWADZENIA ANKIETY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radgoszcz z siedzibą w Radgoszczy, Pl. Św. Kazimierza 7-8. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie pod nr telefonu: 14 641 41 39, e-mail: urzad@radgoszcz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: od@radgoszcz.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu poznania Pana/Pani opinii na temat możliwych kierunków rozwoju gminy, co jest niezbędne do przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz na lata 2022–2030.

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym odbiorcom.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Radgoszcz. Po tym czasie dane zostaną usunięte.

Posiadają Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Udział w przedmiotowej ankiecie jest dobrowolny.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie profilowania.

Inne wpisy