W najbliższy weekend, 26-27 marca br. w godz. 9.00-15.00, Oddział ZUS w Tarnowie oraz Inspektorat ZUS w Bochni organizuje akcję WEEKEND DLA UKRAINY.  Obywatele Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski po 23 lutego br. w związku z działaniami wojennymi mogą złożyć wnioski o świadczenia dla rodziny.Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny. Odpowiednie wnioski w języku ukraińskim będzie można składać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Informacja od kiedy można składać wnioski, będzie wkrótce podana na stronie internetowej ZUS.

Kto może złożyć wniosek o wsparcie dla rodziny

Wnioski o świadczenia dla rodziny, które wypłaca ZUS może złożyć osoba, która:

 • jest obywatelem Ukrainy albo małżonkiem obywatela Ukrainy,
 • jej pobyt w Polsce jest legalny,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym), które ma ukraińskie obywatelstwo i przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi,
 • ma pod opieką dziecko (jest jego rodzicem lub opiekunem tymczasowym) urodzone w Polsce przez matkę, która jest obywatelką Ukrainy i której pobyt w Polsce jest legalny

Ważne!
Pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. lub od daty faktycznego przekroczenia granicy po 23 lutego 2022 r.) dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce.

Świadczenia dla rodzin przysługują nie dłużej niż przez okres przebywania w Polsce.

Opiekuna tymczasowego albo pieczę zastępczą dla dziecka, które przybyło z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i przebywa w Polsce bez opieki ustanawia polski sąd.

Jakie wsparcie dla rodziny można otrzymać z ZUS

 • na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy,  które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).

Jest to świadczenie dla rodzica i opiekuna tymczasowego.

 • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna (dofinansowanie pobytu w żłobku) – na:
 • dziecko pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • dziecko pierwsze w rodzinie, jeśli na kolejne dziecko otrzymujesz RKO,
 • na dziecko drugie i kolejne w rodzinie w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 35 miesiąca życia, na które został przyznany rodzinny kapitał opiekuńczy i kapitał ten został pobrany w łącznej przysługującej wysokości

Dziecko musi być wpisane przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów.

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

 • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Jest to świadczenie dla rodzica, opiekuna tymczasowego i osoby sprawującej pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

 • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce.

Wniosek o 500+ nie jest jeszcze udostępniony
Додаток для 500+ поки недоступний

Będzie możliwa wysyłka tylko elektronicznie ze strony ZUS PUE
Відправляти можна буде тільки в електронному вигляді від ZUS PUE

Możemy założyć ZUS PUE – do tego będzie potrzebny: paszport, PESEL, numer telefonu i adres e-mail

Ми можемо налаштувати ZUS PUE – для цього вам знадобляться: паспорт, номер PESEL, номер телефону та адреса електронної пошти

 

Przyjdzie kod weryfikacyjny na SMS

Код підтвердження прийде через SMS

 

A następnie jednorazowe hasło i login

А потім одноразовий пароль і логін

Będzie trzeba się zalogować na www.zus.pl następnie „zaloguj do PUE”

Вам потрібно буде увійти на www.zus.pl, а потім «увійти в PUE»

Wpisujemy login i hasło z sms, następnie zmieniamy hasło na nowe
Введіть логін і пароль через SMS, потім змініть пароль на новий

Hasło musi zawierać 8 znaków w tym: dużą literę, małą literę, cyfrę i znak specjalny

Пароль повинен містити 8 символів, включаючи: велику літеру, малу літеру, цифру та спеціальний символ

 

 

Wniosek będzie udostępniony w języku ukraińskim i polskim, symbol: SW-U
Додаток буде доступний українською та польською мовами, символ: SW-U

 

Aby wysłać wniosek będzie potrzebny pesel dziecka i numer rachunku bankowego

Для відправки заяви знадобиться ідентифікаційний номер дитини та номер банківського рахунку

 

Uzupełniamy wniosek według kreatora
Заповнюємо заявку відповідно до майстра

 

Na końcu będzie trzeba kliknąć „podpisz i wyślij” i klikamy PROFILEM PUE

в кінці вам потрібно буде натиснути «підписати та надіслати» та натиснути за допомогою PUE PROFILE

 

Pojawi się okno z informacją że wniosek został wysłany

З’явиться вікно з повідомленням про те, що заявка відправлена

Ulotka: pobierz.

 

Inne wpisy