Zarządzenie  NR 69/2021 Wójta Gminy Radgoszcz z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie: dofinansowania realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej uczestników projektu realizowanego przez Gminę Radgoszcz-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radgoszczy  pod nazwą „Aktywność to przyszłość 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX. Działanie: 9.1 , Poddziałanie 9.1.1.

Pełna treść zarządzenia: pobierz.

Inne wpisy